بررسی جذب بیس فنل توسط گل قرمز فعال شده از فاضلاب صنعتی

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
Untitled
60,000 ریال – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  بررسی جذب بیس فنل توسط گل قرمز فعال شده از فاضلاب صنعتی
کد پروژه  ۸۳۲
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۴۹
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده ۴

مقدمه. ۵

فصل اول.. ۷

فنول.. ۷

۱-۱-فنل.. ۸

۱-۲-اطلاعات اولیه. ۸

۱-۳-تفاوت فنل با الکل نوع سوم. ۸

۱-۴-خصوصیات فنل.. ۹

۱-۴-۱-قدرت اسیدی فنل.. ۹

۱-۴-۲-حلالیت فنل در آب… ۹

۱-۴-۳-رنگ فنل.. ۹

۱-۴-۴-پایداری فنل.. ۹

۱-۵-خصوصیات فیزیولوژیکی.. ۱۰

۱-۶-استخراج فنل.. ۱۱

۱-۷-رزین فنل.. ۱۱

۱-۸-بیس فنول A.. 11

۱-۹-Caprolactam… 12

۱-۱۰-   Phenylamine )Aniline) 12

۱-۱۱-  Alkylphenols. 12

۱-۱۱-کلرو فنول.. ۱۲

۱-۱۲-اسید سالیسیلیک…. ۱۲

۱-۱۳-آشنایی با فنل.. ۱۲

۱-۱۴- استفاده های معمول فنل: ۱۳

۱-۱۵-ترکیبات فنلی، ساختار، سنتز و عملکرد در گیاهان: ۱۳

۱-۱۶-جایگاه بافتی ترکیبات فنلی در گیاه: ۱۵

۱-۱۶-۱-نقش و عملکرد ترکیبات فنلی در مقابله با : ۱۵

۲-۱- بیس فنل.. ۱۷

۲-۲-انواع بیس فنل.. ۱۷

۲-۱-استون.. ۱۷

۲-۲-هگزافلوئورواستون.. ۱۷

۲-۳-بوتانون.. ۱۸

۲-۴-بنزوفنون.. ۱۸

۲-۵-استالدهید. ۱۹

۲-۶-فرمالدهید. ۲۰

۲-۶-۱-ساختار شیمیایی.. ۲۰

۲-۶-۲-خواص فیزیکی.. ۲۱

۲-۶-۳-تهیه. ۲۱

۲-۶-۴-کاربردها ۲۱

۲-۶-۵-آسیب‌ها ۲۲

۲-۷- گوگرد تری اکسید. ۲۲

۲-۷-۱-ساختار مولکولی.. ۲۲

۲-۷-۲-خواص فیزیکی.. ۲۲

۲-۷-۳-خواص شیمیایی.. ۲۳

۲-۷-۴-روش‌های تهیه. ۲۳

۲-۷-۵-استفاده در صنعت… ۲۳

۲-۸-سیکلوهگزانون.. ۲۳

۲-۳- بیسفنول و بدن انسان.. ۲۴

فصل سوم. ۲۸

روش شناسی تحقیق.. ۲۸

۳-۱- مواد و روشها ۲۹

۳-۲-آماده سازي جاذب: ۲۹

۳-۳-مشخصات جاذب: ۲۹

فصل چهارم. ۳۳

یافته های تحقیق.. ۳۳

۴-۱-یافته های تحقیق.. ۳۴

فصل پنجم.. ۴۱

بحث و نتیجه گیری.. ۴۱

۵-۱-نتیجه گیری.. ۴۲

۵-۲-بحث… ۴۲

منابع.. ۴۷